Jernhusen

Uppförandekod för leverantörer

Jernhusen arbetar aktivt med att integrera hållbarhet i alla våra affärer och ställer krav på leverantörer och underleverantörer. Vår uppförandekod gäller samtliga leverantörer till Jernhusen och är giltig från och med 2017-02-01.

Policyförklaring

Företag med statligt ägande ska agera föredömligt inom området hållbart företagande. I enlighet med Statens ägarpolicy bedriver Jernhusen ett aktivt arbete för bidra till en hållbar utveckling i sin verksamhet, i samarbete med Jernhusens medarbetare och leverantörer liksom i samhället i stort.

Jernhusen ska alltid sträva efter att vara en ansvarstagande och pålitlig affärspartner och arbetsgivare. Jernhusen vill skapa långsiktiga affärsrelationer, som bidrar till sammahällsnytta och samtidigt ger kundvärde. Jernhusens verksamhet bygger på värdeorden engagemang, ansvar och möjligheter. Jernhusens hållbarhetsarbete syftar till att göra skillnad för människor och miljö, genom att bidra till hållbara transporter, hållbara fastigheter och hållbara affärer.

För att Jernhusen ska kunna uppnå ovanstående arbetar bolaget aktivt med att integrera hållbarhet i alla sina affärer och ställer hållbarhetskrav på leverantörer och underleverantörer, så att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden. Kraven gäller såväl heltidsanställda, deltidsanställda som konsulter hos leverantörer och underleverantörer. Motsvarande hållbarhetskrav ställs även på alla Jernhusens medarbetare.

Kravområden

1. Konventioner och lagar ska följas

Leverantören ska säkerställa att de själva och dess underleverantörer:

 • Följer tillämpliga internationella konventioner, i synnerhet FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, ILO:s kärnkonventioner, FN:s barnkonvention, OECD:s riktlinjer för multinationella företag, samt FN Global Compact.

 • Följer nationell lagstiftning i samtliga länder där leverantören är verksam.

 • Innehar samtliga för verksamheten nödvändiga tillstånd, licenser och registreringar.

Dessa övergripande krav exemplifieras och förtydligas enligt punkterna 2-5 nedan.

2. Människor ska respekteras

Leverantören och dess underleverantörer, ska säkerställa att:

 • De mänskliga rättigheterna respekteras, såsom fastslagna i ovan nämnda internationella konventioner.

 • Inget barnarbete eller tvångsarbete förekommer.

 • Diskriminering oavsett grund inte förekommer, samt att mångfald och jämställdhet bejakas.

 • Mobbning, trakasserier, hot, förtryck eller annan kränkande behandling eller bestraffning inte förekommer.

 • Alla verksamma har en säker och hälsosam arbetsmiljö.

 • Alla verksamma ges erforderlig utbildning och skyddsutrustning vid hälsovådliga arbetsmoment.

 • Alla verksamma omfattas av olycksfallsförsäkring,

 • Olycksfall och arbetsskador förebyggs och incidenter följs upp.

3. Arbete ska ersättas

Leverantören och dess underleverantörer, med särskilt fokus på tillverkningsländer, ska säkerställa att:

 • Kollektivavtal eller motsvarande, som har ingåtts, följs.

 • Anställda åtnjuter full föreningsfrihet och har rätt att utöva sina lagstadgade rättigheter när det gäller att bilda, gå med i eller avstå från att gå med i organisationer som företräder deras intressen som anställda. De anställdas rätt att förhandla kollektivt ska respekteras. I länder där föreningsfriheten är begränsad ska de anställda ha rätt att samlas under andra former för att diskutera arbetsrelaterade frågor med ledningen.

 • Anställda ersätts för sitt arbete med en lön motsvarande minst levnadskostnader, vilken uppfyller eller överstiger krav på minimilön.

 • Anställda inte har en veckoarbetstid som överstiger den lagliga gränsen.

 • Anställda ersätts skäligt för övertidsarbete och övertidsarbete ska vara frivilligt.

 • Anställda har ett skriftligt anställningsavtal som är juridiskt bindande och skrivet på ett språk som den anställda förstår.

 • Anställda har rätt till lagstadgad betald semester, veckoledighet, raster samt sjuk- och föräldraledighet.

4. Korruption ska motverkas

Leverantören och dess underleverantörer, ska säkerställa att:

 • Inga mutor erbjuds/ges eller tas emot.

 • Representation och gåvor präglas av öppenhet, måttfullhet och ska alltid ha ett naturligt samband med affärsrelationen.

 • Jävs- och intressekonflikter undviks.

 • Mekanismer för rapportering och kontroll av oegentligheter finns framtagna.

5. Miljö ska skyddas

Leverantören och dess underleverantörer, ska säkerställa att:

 • Verksamheten har kunskap och kontroll över sin miljöpåverkan, samt arbetar aktivt med förbättrande miljöåtgärder.

 • Verksamheten arbetar med bästa tillgängliga teknik, utifrån målsättning att minimera miljöpåverkan.

 • Kemikalier hanteras på ett säkert sätt, så att människor och miljö inte skadas.

 • Avfall tas om hand på ett korrekt sätt, så att återanvändning och återvinning främjas.

 • Utsläpp till luft, mark och vatten minimeras och resursanvändningen effektiviseras.

 • Försiktighetsprincipen, i ett miljöperspektiv, tillämpas.

 • Eventuella uppdragsspecifika miljökrav enligt bilaga följs.

Leverantörer, med fler än fem anställda, ska dessutom:

 • Inneha ett miljöledningssystem minst innehållande miljöpolicy, miljömål, rutiner för lagefterlevnad, miljöutbildning, egenkontroll och nödlägesberedskap. Miljöledningssystemet ska vara upprättat enligt ISO14001 eller motsvarande.

 • Upprätta en uppdragsspecifik miljöplan, när det är miljömässigt relevant, som visar hur leverantören avser uppfylla tillämpliga miljökrav. Miljöplanen ska presenteras för och godkännas av Jernhusen innan uppdraget påbörjas. Miljöplanen ska minst inkludera kontaktperson, beskrivning av uppfyllande av krav enligt lag och denna uppförandekod, samt eventuella uppdragsspecifika miljökrav enligt bilaga, hantering av miljörisker, samt ansvarig för detta arbete.

Efterlevnad och uppföljning

Leverantören ansvarar för att följa upp att kraven implementeras och efterlevs hos leverantören och dess underleverantörer, exempelvis genom att begära in dokumentation, utföra revisioner och vidta övriga lämpliga åtgärder.

Nedan intygas att kraven i denna uppförandekod efterlevs. På så sätt bekräftar leverantören att människor och miljö, som leverantören berör, har behandlats på ett ansvarsfullt sätt och att inga lagbrott har skett. Genom att acceptera uppförandekoden ger leverantören sitt medgivande till att Jernhusen, direkt eller genom konsult, får utföra kontroller för att försäkra sig om att uppförandekoden efterlevs.

Om leverantören avviker från villkoren i uppförandekoden och inte skriftligen till Jernhusen förklarat varför så är fallet eller inom en rimlig tid presenterat en plan för hur arbetet ska förbättras, kan det bedömas som ett väsentligt avtalsbrott varvid det affärsmässiga samarbetet kan komma att avslutas.

Vid upptäckt av, eller misstanke om, brott mot uppförandekoden kan anmälan också ske anonymt till Jernhusens whistleblowingtjänst.

Uppförandekod för leverantörer

Dokument för utskrift och signering.

Jernhusens uppförandekod för leverantörer

Kontakt

Björn Heiling

Chef Inköp

0727-00 30 26